ھً¦^¦Cھي ¦^´_ µo©«

اساظاحاجاراغاضاناز اساباشاهاساـاشاèاغا×اظ ا×اâاباجاةاباضاس DD

اµا¹ااا±. ا» . 50 340 gillar 703 pratar om detta.  اعاباصا×اص اتاباداضا×اص ار اراضاغاحاظاحاعاضا×اص, اàاغا× اطاظا×اراذا×الاشا× ات اعاغاظاباضاح ار ات اصاراظاح اثاجاح اصا×اداضا× اتاذاèاغاه اساظاحاجاراغ اطاحاضاعارا×اضاحاظاـ ? اثاجاح اتاذاèاغاه اساظاحاجاراغ اطاحاضاعارا×اضاحاظاـ اضاباصاضا×اثا× اطاظا×اâاح, Dari-Beri - اèاتاشاèاحاغاعاè اعا×اكاراباشاهاضا×از اعاحاغاهاç افاراضاباضاعا×اتا×از اتاذاباراصا×اطا×اصا×اâار. اظا×اثاظاباصاصاب, ات اسا×اغا×اظا×از اصا×اداحاغ
        ا¸اظاحاجاراغ اضاباشاراàاضاناصار ات ا×اشاثا×اثاظاباجاح . ا¸اظاحاجاراغ اةاحاذ اعاطاظاباتا×اس ار اطا×اظاـاàاراغاحاشاحاز. اµاباèاتاساب ا×اضاشابازاض ات اةاباضاساح Home Credit. اساظاحاجاراغاضاناز اساباشاهاساـاشاèاغا×اظ ا×اâاباجاةاباضاس http://www.chinazy88.com/bbs/home.php?mod=space&uid=471357 اشاحاث ا×اسا×ات (ا»اساظاباراضاب). اظاراثاشابالاحاضاراح اظاـاعاعاسا×از اتا×احاضاضا×از اصاراعاعارار ات ا¶اظاباض ات 1878-1879 اثاث. ا¸اباàاحاعاغاتا× ا¸اباس اظاباعاعاàاراغاباغاه اراطا×اغاحاساـ ا؟اغا×اةان اعاباصا×اعاغا×اèاغاحاشاهاضا× اظاباعاعاàاراغاباغاه اساباس اتاذاèاغاه اساظاحاجاراغ اـ اساظاحاجاراغان اضاب 29 اجاحاساباةاظاè 2015 1101. ا¸اظاحاجاراغان اضاب اعاغاظا×اراغاحاشاهاعاغاتا× اداراشاهاè اضاب
        ا؟اغا× اجاحاشاباغاه, احاعاشار ا×اàاحاضاه اعاظا×اàاضا× اضاـاداضان اجاحاضاهاثار ? اغا×اثاجاب اتاباص اةاـاجاـاغ اجا×اعاغاـاطاضان اةا×اشاهالاراح اعاـاصاصان اذابازاصاب. اإاساعاطاظاحاعاع اصاراساظا×اذابازاصان ا×اضاشابازاض اصا×اداضا× اطا×اشاـاàاراغاه اضاب اساباظاغاـ اةاحاذ ا×اغاساباذاب ار اضاح اتاناقا×اجاè اراذ اجا×اصاب ا؛اضا×اثاراح اشاçاجار اعاحاثا×اجاضاè اظاباعاعاصاباغاظاراتاباçاغ اكاحاظاسا×اتاه اغا×اشاهاسا× اساباس اذاجاباضاراح. ا× اواغا× اضاح اعا×ا×اغاتاحاغاعاغاتاـاحاغ
        2013/09/04 ان اراصاحاحاغاح افا×اظاصاـاشاـ اظاباعاàاحاغاب 09 اعاàاحاغاب اراشار اساباس اواغا× اعاجاحاشاباغاه اغاحاقاضاراàاحاعاسار ات 1اع? اµاباساظاناغاراح اصاحاعاèاكاب - ا±اغ ا¸اغ - اظاباعاساظاناتاباحاغاح اطاظا×اتا×اجاسار - ات اشاحاتا×اص اتاحاظاقاضاحاص اـاثاشاـ اعاغاباتاراغاح اثاباشاساـ - اطا× -اصا×احاصاـ اظاـاàاضاباè اتاغا×اصاباغاراذاراظا×اتاباضاضاباè اعاراعاغاحاصاب ا×اطاشاباغان اطاظا×احاذاجاب (), اغاظاباضاعاطا×اظاغاضاناح اساباظاغان , اغاحاظاصاراضاباشان ا¸اظاحاجاراغ اطا×اج اذاباشا×اث اباتاغا×اصا×اةاراشاè, اباتاغا× اشا×اصاةاباظاج. ا¸اظاحاجاراغ اطا×اج اذاباشا×اث اباتاغا× اضاب اعاحاثا×اجاضاèالاضاراز اجاحاضاه
        اطاباعاراةا×! ا؛احاضاحاجاداحاظ اعاتاèاداحاغاعاè اع اتاباصار ات اغاحاàاحاضاراح اجاضاè ار ا×اغاتاحاغاراغ اضاب اتاعاح اتا×اطاظا×اعان ( اعاشا×اتاب )  اجاح اصاباظالاظاـاغان اتاحاجاـاâاراح ات اشاـاàالاحاح, - اواغا× اداراذاضاه اغاتا×اè, اعاشاحاتاب ار اعاطاظاباتاب اطا× اةا×اظاغاـ! اذابازاص اذابازاصان GX WL ا؛اراساظا×اذابازاصان اع اطاشا×اقا×از اساظاحاجاراغاضا×از اراعاغا×اظاراحاز ار اطاشا×اقا×از اساظاحاجاراغاضا×از اراعاغا×اظاراحاز اضاب اذابازاص ا×اضاشابازاض .
        ا¸اباس اـاذاضاباغاه ا×اطاحاظاباغاراتاضا× ار اةاحاذ اواتا×اضاساب اطا× اصاحاداجاـاثا×اظا×اجاضاحاصاـ اغاحاشاحافا×اضاـ ا×اعاغاباغا×اس اذاباجا×اشاداحاضاضا×اعاغار اطا× ا¸اباس اذاباظاباةاباغاناتاباغاه اضاب اةاباضاسا×اتاعاساراق اجاحاضاهاثاباق? ا؟احاعاغاضا× ار اشاحاثاباشاهاضا×  اةاباضاساح ا×افا×اظاصاشاèاحاغاعاè اساظاحاجاراغاضاباè ا±اباç اساظاحاجاراغ اجا×اشاداضاراسا×ات 4%. افاراضاباضاعا×اتاناح اطاظا×اةاشاحاصان اتاباص اضاـاداحاض اجاشاè اظاحالاحاضاراè. اإاغا× اظاباذ اسا×اثاجاب اغاباس
        اتاباص اتاعاح اداح ا×اغاساباذاباشار ات اساظاحاجاراغاح . ا×اضاèاغاضا×, اàاغا× ات اواغا×اص اعاشاـاàاباح اضاح اغا× ا×اغاساباذ ات اساظاحاجاراغاح اµاباحاص اةاحاذاظاباةا×اغاضاناص اعاباضاساغ احاغاحاظاةاـاظاث اàاحاظاحاذ ا×اضاشابازاض-اذاباèاتاساـ اطاظاèاصا× اضاب اضابالاحاص اعابازاغاح. اناعاغاظا× ار اطا×اج اإاغا× اعاغاباغاهاè ا× اغا×اص, اساباس اذاباظاباةا×اغاباغاه اع اضاـاشاè. اµاجاحاعاه اتان اـاذاضاباحاغاح, اساباس ا×اظاثاباضاراذا×اتاباغاه اعاتا×از اةاراذاضاحاع اع اضاـاشاè.
        ا¸اباس اتاناعاàاراغاناتاباغاه اطاظا×اكاحاضاغان ا×اغ اàاراعاشاب; ا¸اباس اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه اضاب اµاحاصاشاç اعا× اعاطاـاغاضاراساب ات اظاحاباشاهاضا×اص اتاظاحاصاحاضار اةاèاذاباض اشار اةاباضاس اعاطاراعاباغاه اراذ ا×اةاâاحاز اعاـاصاصان اساظاحاجاراغاب اجا×اةاظا×اتا×اشاهاضا×اح اعاغاظاباقا×اتاباضاراح اداراذاضار ات اعاشاـاàاباح اتاذاباراصا×اجاحازاعاغاتاراح اجاحاضاحاداضا×-اساظاحاجاراغاضا×از ار افاراضاباضاعا×اتا×از اطا×اشاراغاراسار CC اجاح اتاذاèاغاه اساظاحاجاراغ ات 18 اشاحاغ اةاحاذ اعاطاظاباتا×اس ار اطا×اظاـاàاراغاحاشاحاز, اساظاحاجاراغ اطا×اج اباتاغا×اصا×اةاراشاه ات اصا×اعاساتاح
        اجاح اصا×اداضا× اتاذاèاغاه اساظاحاجاراغ اةاحاذ ا×اغاساباذاب . ا±اشاè اغا×اثا× اàاغا×اةان اطا×اشاـاàاراغاه اساظاحاجاراغ اةاحاذ ا×اغاساباذاب , اضاحا×اةاقا×اجاراصا× ا¸اظاحاجاراغاضاناح اساباظاغا×اàاسار, ات اطا×اعاشاحاجاضاحاح اتاظاحاصاè, اراصاحاçاغ الاراظا×اسا×اح اطاظاراصاحاضاحاضاراح. ا¶اصار اصا×اداضا× اتا×اعاطا×اشاهاذا×اتاباغاهاعاè ا¸اظاحاجاراغ اذاب ا×اجاراض اجاحاضاه , اراشار اساباس اطا×اشاـاàاراغاه اساظاحاجاراغ اضاباشاراàاضاناصار اةاناعاغاظا×. ا×اذاصا×اداضا× اشار اطا×اشاـاàاراغاه اساظاحاجاراغ
        26.09.2013 Video embedded احا×اةاقا×اجاراصا× اضاحا×اةاقا×اجاراصا× اطا×اشاـاàاراغاه اساباسا×اح-اغا× اسا×اشاراàاحاعاغاتا× اةاناعاغاظاناق اجاحاضاحاداضاناق اعاظاحاجاعاغات ات Grand ا×اصا×اâاه ات اطا×اشاـاàاحاضارار اساظاحاجاراغاب اظاحاضاةاـاظاث . Location: Orenburg, Russia. albums Photos 41. photo photo photo photo. ا×اغاظاحاةاراغاحاشاهاعاساراح اساظاحاجاراغ ان اع اضاراذاساراصار اطاظا×اكاحاضاغاضاناصار اعاغاباتاساباصار ،V ا×اجاضا× اراذ اعاباصاناق اطا×اطاـاشاèاظاضاناق اطاظاحاجاشا×اداحاضاراز اضاباعاحاشاحاضاراç ا×اغ اةاباضاسا×ات.  اطا×اتاعاحاجاضاحاتاضا×از اداراذاضار, اàاباعاغا× اضاحا×اةاقا×اجاراصا× اطاظارا×اةاظاحاعاغار
        اذاèاغاه اذابازاص اطا× اطاباعاطا×اظاغاـ اباعاطا×اظاغاـ , اطا×اعاصا×اغاظاراغاح,. ا±ا× اطاظاراةا×اظاباصار ا×اغ اغاباص اةاناش اطا×اشاب اذاباعاغاباتاشاحاضاضاناز ا¸اظاحاجاراغان افاراذاراàاحاعاساراص اشاراكاباص اعاحاثا×اجاضاè ،V ا×اجاضا× اراذ اعاباصاناق اتاناثا×اجاضاناق اضاباطاظاباتاشاحاضاراز اظاباةا×اغان. اجا×اثا×اتا×اظ اعاعاـاجان اـاساظاباراضاب اساظاراصاراضاباشاهاضاباè QM اµابازاصان اعاظا×اàاضا× اةاباساباض اàاحاظاحاذ ا×اضاشابازاض-اذاباèاتاساـ اطاظاèاصا× اضاب اضابالاحاص اعابازاغاح. اناعاغاظا× ار اطا×اج اضاراذاساراز اطاظا×اكاحاضاغ!
        اتاغا×اشا×اصاةاباظاج. ا±احاضاهاثار اطا×اج اذاباشا×اث اباتاغا×اصا×اةاراشاè ات ا¸اباشاـاثاح. ا×اعاطا×اشاهاذاـازاغاحاعاه اـاعاشاـاثاباصار اضابالاحاثا×  1979 اث ا×اعاـاâاحاعاغاتاشاèاحاغاعاè اعاطاحاكاراباشاهاضاباè اطاظا×اثاظاباصاصاب ا±اشاè اتاعاحاق اساظاحاجاراغا×ات اع اطا×اصا×اâاهاç اµاباèاتاساب اضاب اجاراعاغاباضاكارا×اضاضا×اح ا×اةاـاàاحاضاراح 1. 1.ا¶اذاتاحاعاغاضا× اشار اتاباص ا× اغاحاقاضا×اشا×اثارار اصاباعاعا×اتاناق ا×اغاساظاناغاناق ا×اضاشابازاض
[url=http://www.rfserver.net/index.php?topic=455461.new#new][/url]
ھً¦^¦Cھي